Huishoudelijk Reglement Buurtvereniging 't Achtereind

Klik met de muis op een artikel voor meer:

Artikel   1: Gebiedsbepaling

Artikel   2: Doelstelling

Artikel   3: Verenigingsjaar

Artikel   4: Aanvraag lidmaatschap

Artikel   5: BeŽindiging lidmaatschap

Artikel   6: Rechten en plichten leden

Artikel   7: Contributie

Artikel   8: Kascontrole

Artikel   9: Bestuur

Artikel 10: Functies

Artikel 11: Algemene vergadering

Artikel 12: Correspondentie en archivering

Artikel 13: Attenties

Artikel 14: Verzekeringen

Artikel 15: Ontoereikend reglement

Artikel 16: Wijzigingen

 

 

 

Artikel 1: Gebiedsbepaling
Het  gebied van de buurtvereniging omvat de volgende straten: Weebosch  62 t/m 92a, Weebosch  59 t/m 77, Spaanrijt 1 t/m 16,
Gerardusweg 2 t/m 41, Witrijtseweg 2 t/m 11 en 't Zand 1 t/m 32.

Artikel 2: Doelstelling
Het doel van de buurtvereniging is het bevorderen van de onderlinge contacten, het organiseren van diverse activiteiten en het behartigen van de belangen van de buurt en haar bewoners.

Artikel 3: Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
.

Artikel 4: Aanvraag lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangevraagd door het inleveren van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier bij een van de bestuursleden. Met het inleveren van dit formulier en de betaling van de contributie gaat men akkoord met het reglement en de bestuurssamenstelling.

Artikel 5: BeŽindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
    a:     door overlijden van het lid.
    b:    door verhuizingnaar andere buurt (plaats)
    c:    door schriftelijke opzegging
    d:    door royement welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met het reglement of besluiten van de
           vereniging. De beslissing een lid te royeren wordt door het bestuur genomen, met een meerderheid van stemmen.
    e.    door het niet voldoen van aan de verenigingverschuldigde contributie en of eigen bijdrage aan bepaalde evenementen of
           activiteiten. Wordt het lidmaatschap beŽindigt door een van deze schulden, dan moet deze eerst worden voldaan alvorens men weer lid kan
           worden.

 Artikel 6: Rechten en plichten van leden
        - Leden, lees hiervoor alleenstaande, gezinnen en andere vormen van samenwonen zijn verplicht contributie te betalen.
        - Bij activiteiten waar een eigen bedrage gevraagd wordt, moet men dit vooruit betalen.
        - Bij activiteiten waar een eigen bijdrage gevraagd wordt, moet men dit vooruit betalen. Bij niet tijdig of niet afmelden, wordt dit  bedrag
           niet terug betaald.
        - Allen staande leden va 16 jaar en ouder mogen een introducť meebrengen bij alle activiteiten. Voor deze introducť zal indien nodig een
          extra bijdrage moeten worden betaald voor het deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten, de hoogte van dit bedrag zal
          door het bestuur bepaald worden.

Artikel 7: Contributie 
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
Bij toetreden van een lid dient de contributie vooruit te worden  betaald tot 31 december van het lopende jaar.
De hoogte van deze contributie wordt aangepast naar het resterende aantal maanden. De contributie en of eigen bijdrage dient vooruit te worden betaald. Restitutie van betaalde contributie en of eigen bijdrage is niet mogelijk.

Artikel 8: Kascontrole
Voor de jaarlijkse controle van de boeken, bescheiden en financiŽn van de vereniging wordt op elke jaarvergadering een kascontrole commissie benoemd, bestaande uit 2 leden. Elk jaar is de langstzittende aftredend.

Artikel 9: Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 personen en bestaat ten alle tijden uit een oneven aantal personen, welke bij de algemene ledenvergadering wordt benoemd.
Het bestuur bestaat altijd uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Alle bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. Bij aftreden van het dagelijks bestuur kan maar een lid gelijktijdig
aftreden, het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris e penningmeester.

Per zittingsjaar wordt het rooster van aftreden gevolgd. Een kandidaat bestuurslid neemt zitting in het bestuur voor een periode van 3 jaar. Treedt dit bestuurslid na 1 jaar terug dan dient deze plaats opnieuw te worden ingevuld voor de rest van de zittingsperiode.

Artikel 10: Functies
In de eerste bestuursvergadering te houden direct na de officiŽle jaarlijkse ledenvergadering, kiezen de bestuursleden uit hun midden de in artikel 9 genoemde functies.

Taakomschrijving voorzitter:
De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergadering.
Hij/zij bewaakt de naleving van de reglementen als ook de uitvoering van alle besluiten, is verder de officiŽle vertegenwoordiger van de vereniging en treedt als zodanig in rechte op. De secretaris vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

Taakomschrijving secretaris:
De secretaris houdt de ledenlijst bij, voert de correspondentie uit naam van het bestuur en ondertekent alle uitgaande stukken van het bestuur.
Hij/zij heeft het beheer over het archief en is hiervoor verantwoordelijk.
In de algemene jaarlijkse ledenvergadering brengt hij/zij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

Taakomschrijving penningmeester:
De penningmeester beheert de financiŽn van de vereniging, int de contributie en andere baten en houdt nauwkeurig boeking daarvan. Hij/zij doet dit tegen ontvangst van kwitanties, uitgaven welke het gevolg zijn van toepassing van het reglement en van uit de uitvoering der besluiten van een vergadering.
Voor het beschikken over bank en/of girosaldo is de handtekening van de penningmeester voldoende.
In de jaarlijks te houden ledenvergadering verantwoord hij/zij de inkomsten en uitgaven.
Hij/zij is verplicht het dagelijks bestuur op haar verzoek ten alle tijden inzage van de boeken en de kas der vereniging te geven.

Artikel 11: Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering moet plaats gevonden hebben maximaal 6 maanden na  het verstrijken van het verenigingsjaar.
In de algemene ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit over de toestand van de vereniging.
Op deze vergadering wordt het bestuur en de kascontrole commissie benoemd en wordt behandeld wat er verder op de agenda staat.
Tevens kan het reglement worden herzien.
Bestuursvergaderingen dienen minstens eenmaal per 2 maanden plaats te vinden.
Indien daar aanleiding toe bestaat, schrijft de voorzitter in overleg met het bestuur een algemene ledenvergadering uit.
Tevens kan een buitengewone vergadering worden aangevraagd door minimaal eenderde van het aantal leden.

Artikel 12: Correspondentie en archivering
Correspondentie naar buiten toe loopt uitsluitend via het bestuur.
Alle in- en uitgaande post evenals de financiŽle stukken zullen in het archief bewaard blijven gedurende een periode van tien jaar
.
KopieŽn van alle bestuursnotulen kunnen worden bijgemaakt doch blijven eigendom van de vereniging.

Artikel 13: Attenties
Attenties worden allen verstrekt wanner het bestuur hiervan door middel van een bericht in kennis wordt gesteld.
Geboorte: een attentie van 10.00 euro (bloem of plant) en plaatsing van een ooievaar.
Nieuwe bewoners: bord welkom in onze buurt.
Bij
50- jarig huwelijk een attentie van 25.00 euro en versieren.
Buurtbewoners,
ouder dan 70 jaar, ontvangen per familie in de maand december een kerststukje van maximaal 5.00 euro.
In geval van
noodgedwongen opname in een verzorgingstehuis wordt hij/zij vrijgesteld van contributie en blijft lid van de vereniging.

Artikel 14: Verzekeringen
De organisator van ieder evenement meldt dit aan bij de dorpsraad met de vermelding van diegene die bij het evenement als vrijwilliger werkzaam is. De vrijwilliger is dan WA verzekerd via de dorpsraad bij de gemeente.

Artikel 15: Ontoereikend reglement
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 16: Wijzigingen
Wijzigingen in dit reglement zijn mogelijk bij stemming van stemmende leden op een algemene ledenvergadering, indien een stemming onbeslist is telt de stem van de voorzitter niet mee.